Xylene – Giới thiệu và ứng dụng thực tế của hoá chất

Chất Xylene là tên gọi một nhóm 3 dẫn xuất của benzen là 3 đồng phân octo-, meta-, và para- của đimêtyl benzen. Các đồng phân o-,m- và p- được đặc trưng bởi vị trí các nguyên tử cacbon

0983838250