Vitamin E thủy sản là gì? Giới thiệu ứng dụng của nó trong ngành thủy sản

Vitamin E thủy sản có vai trò trong quá trình tổng hợp và hoạt động của các hormone sinh dục. Nhu cầu cần sử dụng vitamin tăng lên khi hàm lượng PUFA trong thức ăn cao.

0983838250