Vitamin B1 – Giới thiệu và ứng dụng hợp chất Vitamin

Vitamin B1 hay thiamin là một hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C12H17N4OS+; khối lượng phân tử là 265 gam/mol.
Thiamin là một vitamin chứa lưu huỳnh trong cấu tạo phân tử.

0983838250