Thiourea là gì và giới thiệu về công dụng hóa chất CH4N2S

Thiourea là gì, là một muối hydrocacbon của lưu huỳnh. Công thức của Thiourea CH4N2S tương tự với công thức của ure nhưng vị trí của Oxy trong công thức được thay thế bởi lưu huỳnh

0983838250