Than Hoạt Tính và ứng dụng của chúng trong đời sống.

Than hoạt tính được biết đến là một Cacbon có cấu trúc vô định hình hoặc một số khác có cấu trúc tinh thể.

h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h
0983838250