Sodium Nitrite NaNO2 – Giới thiệu và ứng dụng của hoá chất

Sodium Nitrite NaNo2 nóng chảy ở 271oC, nó là muối hút ẩm. Muối vô cơ này nó dễ tan trong nước và tồn tại ở trạng tháitinh thể màu trắng hoặc gần vàng.

0983838250