Natri Bisulfit (NaHSO3) là chất gì có công dụng và ứng dụng ra sao?

Natri Bisulfit hay Sodium hydrogen sulfite là một hợp chất hóa học có công thức hóa học NaHSO3. Sodium Bisulphite tồn tại ở tinh thể rắn ,có màu trắng giống đường cát trắng và tan được trong nước

0983838250