Sodium Bisulfate tinh khiết – Giới thiệu và ứng dụng của hóa chất NaHSO4

Sodium Bisulfate tinh khiết NaHSO4 là một muối axit hình thành bởi trung hòa một phần của axit sunfuric bằng tương đương của natri.

0983838250