Soda Ash Dense Na2CO3 với nhiều công dụng hữu ích

Soda Ash Dense Na2CO3 tồn tại ở trạng thái rắn, hợp chất vô cơ của kim loại mạnh natri, với nhiều tên như: Soda nhẹ, natricacbonat, soda nóng, washing soda

0983838250