Super Potassium Humate 70-80 (Kali Humate) là gì và ứng dụng

Super Potassium Humate (K-Humate) thu được bằng cách khai thác kiềm than non hoặc nâu hoặc leonardite và được sử dụng thương mại như là một điều kiện đất; là các đại phân tử phổ biến rộng rãi.

0983838250