Polyethylene Glycol PEG – Giới thiệu hóa chất và công dụng PEG

Polyethylene glycol PEG tan được trong hầu hết các dung môi hữu cơ; trong nước, mức độ hòa tan trong nước của PEG thay đổi theo khối lượng phân tử

0983838250