Poly Aluminium Chloride – Giới thiệu hóa chất và ứng dụng PAC

Poly Aluminium Chloride (PAC) được dùng trong việc xử lý nước để tạo nước trong, là một hóa chất trợ lắng, keo tụ trong xử lý nước trong sản xuất giấy,..

0983838250