Oxide Chromic (CrO3) – Giới thiệu hóa chất và ứng dụng thực tế

Oxide Chromic là một hợp chất vô cơ (CrO3), là một oxit của kim loại Crom mang hóa trị VI nên được gọi là Crom (VI) oxit, phục vụ cho công nghiệp khác nhau

0983838250