Methanol (CH3OH) – Giới thiệu hóa chất và ứng dụng thực tế

Methanol hay là ancol metylic,carbino, hydroxy metan, alcohol gỗ, naphtha gỗ hay rượu metylic, là một hợp chất hóa học, công thức là CH3OH hay CH4O.

0983838250