Mangan Sulfate MnSO4 – Giới thiệu hóa chất và ứng dụng

Mangan Sulfate là một hợp chất vô cơ của kim loại mangan và ion (SO4)2- có công thức hóa học là MnSO4, muối vô cơ này hay ở dạng hydrate ngậm 2 phâm tử nước

0983838250