Malto dextrin (đường Maltodextrin) được sản xuất như thế nào?

Đường Malto dextrin là một polysaccharide được sử dụng như một phụ gia thực phẩm. Nó được sản xuất bằng tinh bột bằng cách thủy phân một phần và đường malto dextrin thường có dạng bột khô mịn màu trắng.

0983838250