Konasil K200 (Fumed Silica) Giới thiệu và Ứng dụng

Konasil K200 là một hợp chất vô cơ tồn tại ở trạng thái rắn, dạng bột màu trắng, bột này có kích thước hạt rất nhỏ, diện tích bề mặt hạt rất lớn.

0983838250