Kali Clorua (Công thức hóa học KCL) là hóa chất gì?

Kali Clorua tồn tại ở trạng thái tinh thể màu trắng hoặc không màu, đôi lúc ta nhìn thấy KCl là thể rắn nhưng trong suốt như thủy tinh, đây cũng là một trạng thái tồn tại của KCl.

0983838250