DMDM Hydantoin là gì và giới thiệu về hóa chất C3H4N2O2

DMDM Hydantoin là gì, DMDM Hydantoin có công thức C3H4N2O2 là một chất rắn, không màu; hợp chất hữu có có cấu trúc vòng hay nói chính xác là dị vòng này có khả năng tan được trong nước.

0983838250