Diethylen Glycol (hay gọi tắt là DEG) được ứng dụng như thế nào?

Diethylen glycol là một chất hữu cơ không màu, gần như không mùi, độc, tan trong cồn, ete, aceton, ethylen glycol và hòa tan hoàn toàn với nước ở nhiệt độ phòng.

0983838250