Diammonium Hydrogen Phosphate là chất gì?

Diammonium Hydrogen Phosphate  là một hợp chất vô cơ chứa nhóm Amoni (NH4)+, nó là một hợp chất sạch có thể sử dụng trong công nghiệp thực phẩm.

0983838250