Copper oxide (công thức hóa học Cu2O) là chất gì?

Copper oxide có thể được sử dụng như là chất tạo màu trong gốm và men, trong thủy tinh màu đỏ, cũng có thể được sử dụng trong sản xuất các loại muối đồng, thuốc thử phân tích

0983838250