Caustic Soda là gì và giới thiệu về hóa chất NaOH

Caustic Soda là gì, là xút ăn da, công thức NAOH, chất rắn màu trắng,nhiệt độ nóng chảy 322oC, dễ tan trong không khí, nước. Khi tan thường tỏa nhiệt và tạo ra dung dịch tính kiềm khử mạnh

0983838250