Calcium Hypochlorite là gì và giới thiệu về hóa chất Chlorin

Calcium Hypochlorite là gì,Chlorin là một lọai hóa chất sát khuẩn mạnh, được sử dụng trong nuôi trồng thủy sản để xử lý nước, sát khuẩn bể nuôi tôm giống, khử trùng ao nuôi, sát khuẩn

0983838250