Benzene tinh khiết (công thức hóa học C6H6) được ứng dụng ra sao?

Hóa chất Benzene Tinh Khiết (C6H6) là Chất lỏng không màu, cháy được, một loại hydrocacbon thơm, sôi ở 80.1°C và đông đặc ở 5,4 – 5,5°C, dùng để chế tạo styrene và phenol, còn đượcgọi là benzol

0983838250