Barium carbonate (công thức hóa học BaCO3) là chất gì?

Barium Carbonate BaCO3 là chất bột màu trắng, có điểm nóng chảy ở 174 độ C, tan trong các acid (ngoai trừ acid sulfuric) được dùng trong các loại thuốc trừ các loài gậm nhấm.

0983838250