Ammonium Sulfate là gì và giới thiệu về hóa chất SA (NH4)2SO4

Ammonium Sulfate là gì, SA (NH4)2SO4 tồn tại ở trạng thái rắn, dạng tinh thể gồm nhiều hạt màu trắng. Tan tốt trong nước nhưng tan vừa hoặc không tan trong một số dung môi hữu cơ.

0983838250