Alanine (công thức hóa học C3H7NO2 (CH3CH(NH2)COOH)) là chất gì?

Hóa chất Alanine này trong cơ thể có tác dụng chuyển hóa đường glucosetrong cơ thể thành năng lượng – yếu tố thiết yếu cần có của việc thực hiện tất cả các hoạt động của cơ thể.

0983838250