Stearic Acid (còn được gọi là Axit Stearic) thuộc loại axit gì?

Sơ lược về hóa chất Stearic Acid là một hydrocacbon thuộc nhóm hydrocacbon no, mạch thẳng gồm 18C, công thức hóa học có dạng của một axit (RCOOR’) và đây là một axit béo no.

0983838250