Acid Phosphorous (H3PO3) là hóa chất gì? Ứng dụng như thế nào?

Acid phosphorous H3PO3 là điaxit, có độ mạnh trung bình. Trạng thái khan, chất tinh thể háo nước, không màu, nhiệt độ nóng chảy 74 độ C, phân hủy ở 200 độ C, chảy rữa trong không khí

0983838250