Acid Phosphoric (H3PO4) được ứng dụng như thế nào?

Hóa chất Acid Phosphoric H3PO4 có dạng tinh thể ngậm nước, không màu, có khối lượng riêng là 1,87 g/cm3, nhiệt độ nóng chảy 42,35 độ C, tan trong ethanol, nước với bất kỳ tỷ lệ nào

0983838250