Accofloc (hay gọi là chất lắng nước) được dùng như thế nào?

Accofloc (chất lắng nước) được dùng để xử lý các tạp chất lơ lửng trong nước bằng cách kết bông các tạp chất, kéo các tạp chất xuống đáy để dễ tách và loại bỏ tạp chất ra khỏi nước.

0983838250